การอบรมและการประชุมของบุคลากร กศน.อำเภอบ้านหมี่

ลำดับ การอบรม วัน เดือน ปี ที่จัด ภาพ
1 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สกร.อำเภอบ้านหมี่ ในระหว่างวันที่ 4 - 6 ตุลาคม 2566 ภาพ
2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ด้านการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ในระหว่างวันที่ 9 - 10 ตุุลาคม 2566  ภาพ
3 โครงการสรุปผลนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566  ภาพ
4 โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัด สกร.จังหวัดลพบุรี วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566   ภาพ
5 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงินบัญชี เเละพัสดุ  ในระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2566  ภาพ
6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง จัดวางระบบการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2567  วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566  ภาพ
7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เชื่อมโยงสู่การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ รุ่นที่  วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566  ภาพ
8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เชื่อมโยงสู่การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ รุ่นที่ 2  วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566  ภาพ
9 การประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5 "การปฎิรูปกฎหมายและนโยบายด้านเด็กและสตรี เพื่อให้สอดคล้องข้อตกลงระหว่างประเทศ" วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566   ภาพ
10 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการทำจัดแผนและโครงการของบุคลากรในสังกัด สกร.จังหวัดลพบุรี  ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2566  ภาพ
11 โครงการขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ในระหว่างวันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2566   ภาพ
12 การประชุมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ระดับพื้นที่ จังหวัดลพบุรี ของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลพบุรี  วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566  ภาพ
13 พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย เเละเหรียญจักรพรรดิมาลา เเละประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563 เเละประจำปี 2564  วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566  ภาพ
14 โครงการครูไทย แต่งไทย ใส่ใจศิษย์ ประจำปี 2566 วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567  ภาพ
15 งานวันครู จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567   ภาพ
16 กิจกรรม Open House “เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ สร้างครูสอนดี ผู้เรียนมีความสุข สนุกกับกิจกรรม Active Learning”  วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567  ภาพ
17 การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทสถานศึกษา ระดับเงิน ประจำปีการศึกษา 2566  วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567  ภาพ
18 ร่วมสวมใส่เสื้อผ้าโทนสีม่วง เพื่อแสดงความจงรักภักดี และถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567   ภาพ
19 โครงการอบรมวิทยากรแกนนำครู ค หลักสูตรการใช้งานดิจิทัลแพตฟอร์ม ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567   ภาพ
20 การประเมินองค์กรนักศึกษา สกร.อำเภอ ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับจังหวัด  วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567  ภาพ
21 โครงการประชุมปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566  ในระหว่างวันที่ 6 - 7 มีนาคม 2567  ภาพ
22 พิธีมอบวุฒิบัตรนักบริหารการเปลี่ยนแปลงกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รุ่นที่ 2  วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567  ภาพ
23 วิทยากรโครงการส่งเสริมอาชีพสตรีและกลุ่มสตรี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567  วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567  ภาพ
24 การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย และศูนย์ ศส.ปชต.ประจำอำเภอบ้านหมี่ วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567   ภาพ
25 "วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ 18 มีนาคม 2567" ครบรอบ 1 ปี กรมส่งเสริมการเรียนรู้  วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567  ภาพ
26 โครงการอบรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลพบุรี  ระหว่างวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2567  ภาพ
27 นิเทศการจัดการศึกษาหลักสูตรการรู้หนังสือไทย  วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567  ภาพ
28 การประชุมชี้เเจงการดำเนินงานตรวจสอบการจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยเเละค่าตำเเหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2567   ภาพ
29 โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศเเละเว็บไซต์ ของ สกร.จังหวัดลพบุรี ในระหว่างวันที่ 3 - 5 เมษายน 2567   ภาพ

Comments powered by CComment