การอบรมและการประชุมของบุคลากร กศน.อำเภอบ้านหมี่

ลำดับ การอบรม วัน เดือน ปี ที่จัด ภาพ
1  การดำเนินงานตรวจสอบการจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย เเละค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  ในระหว่างวันพุธที่ 19 - วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565  ภาพ
2  "แนวทางการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19"  วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565  ภาพ
3  โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรมเทียบระดับ (แนวใหม่) สำหรับสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา  วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565  ภาพ
4  โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์​เทมเพลต  วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565  ภาพ
5  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

ในระหว่างวันจันทร์ที่ 26 - วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565

 ภาพ
6  โครงการอบรมข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับหลักเกณฑ์เเละวิธีการประเมิน ตำเเหน่งเเละวิทยฐานะข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2566  ในระหว่างวันที่ 5 - 6 มกราคม 2566  ภาพ
7  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการควบคุมภายในการวิเคราะห์ความเสี่ยงเเละจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเเละงานที่เกี่ยวข้อง ปีงบประมาณ 2566  17 มกราคม 2566  ภาพ
8  การประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อ (ร่าง) กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา  วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566  ภาพ
9  การประชุมชี้แจงการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N - NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565  วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566  ภาพ
10  การอบรมโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (กรมการปกครอง)  ในระหว่างวันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2566  ภาพ
11  โครงการพัฒนาครู กศน.ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  ในระหว่างวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2566  ภาพ
12  การอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย และการเป็น กปน.  ในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2566  ภาพ
13  การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการวิทย์คิดสร้างสรรค์ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 "การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับ ครู กศน."  วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2566  ภาพ
 14  การตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2566  วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566  ภาพ
 15 การอบรมพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลง สำนักงาน กศน. รุ่นที่ 2 ในการอบรม Module 1 การเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็น กศน. การปรับทัศนคติการเป็นข้าราชการที่ดี และการอุทิศตนในการทำงานเพื่อสังคมบนพื้นฐานของจิตสาธารณะ และ Module 2 การพัฒนาสมรรถนะของผู้นำการเปลี่ยนแปลง  ในระหว่าง วันที่ 21 - 24 มีนาคม 2566  ภาพ
 16  การประชุมสรุปผลการตรวจราชการติดตามประเมินผล ตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 (กรณีปกติรอบที่ 1)  วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566  ภาพ
 17  การประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2566  วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566  ภาพ
18 การประชุมตามแผนการดำเนินกิจกรรม ศส.ปชต.รณรงค์ส่งเสริมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 ภาพ
19 โครงการสรุปรายงานผลการดำเนินงานในระบบ DMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ โดยใช้ กศน.ตำบลเป็นฐาน (DMIS) ประจำปีงบประมาณ 2566 วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 ภาพ
20 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการวิทย์คิดสร้างสรรค์ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 "การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับ ครู กศน." ระยะที่ 2 วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 ภาพ
21 โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 ภาพ
22 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการพัฒนา กศน.ตำบล สู่มาตรฐานที่มีคุณภาพ วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 ภาพ
23 ศึกษาดูงาน "การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย" ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุทัยธานี วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 ภาพ
24 ศึกษาดูงาน "การจัดการศึกษาต่อเนื่อง" ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 ภาพ
25 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักการของกฏหมายลำดับรอง ที่ต้องออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566 วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 ภาพ
26 อบรมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลง สำนักงาน กศน. รุ่น 2 Module 2 การอบรมพัฒนาสมรรถนะของผู้นำการเปลี่ยนแปลง รูปแบบออนไลน์ วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 ภาพ
27 เดินรณรงค์ (Big Day) ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. ร่วมกับส่วนราชการ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. 2566 วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 ภาพ
28 อบรมเสริมสร้างความรู้หลักสูตรพลเมืองคุณภาพ โดยวิทยากรประชาธิปไตย (วปต.) วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 ภาพ
29 ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานไตรมาส 3 - 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กรุงเทพมหานคร/จังหวัดในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก) วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 ภาพ
30 สังเกตการณ์การเลือกตั้ง ส.ส. 2566 ตามคำสั่งที่ 29/2566 คำสั่งแต่งตั้งผู้สังเกตการณ์การเลืองตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ภาพ
31 การประชุมชี้แจงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ปีการศึกษา 2566 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ผ่าน Google Meet วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 ภาพ
32 วิทยากรโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอบ้านหมี่ ให้ความรู้เกี่ยวกับ เรื่องแนะนำการศึกษาต่อที่เหมาะสม วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 ภาพ
33 วิทยากรโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการประจำตำบลและหมู่บ้าน เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข บูรณาการอย่างยั่งยืน คุณภาพชีวิตดีที่บ้านหมี่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 ภาพ
34 รับการติดตามการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล จากศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 ภาพ
35 พิธีเปิดงานเฉลิมฉลอง สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด ในโอกาส ปีที่ 1 แห่งการสถาปนา "ก้าวใหม่กับงานอาสาสมัครกาชาดเพื่อสังคมไทย" วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 ภาพ
36 การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 2 ระดับสถานศึกษา วันที่ 6 - 9 มิถุนายน 2566 ภาพ
37 พิธีเปิดป้าย “กรมส่งเสริมการเรียนรู้” และงาน Open House  “กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ” ยกระดับคุณภาพการศึกษา สู่การเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 ภาพ
38 การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2565 ในระหว่างวันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2566 ภาพ
39 รับคำปรึกษา แนะนำ การจัดทำรายงานการพัฒนาโครงการเชิงนวัตกรรม และประชุมติดตามประเมินผลโครงการเชิงนวัตกรรม (Module 4) รูปแบบออนไลน์ วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 ภาพ
40 ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน.ระดับพื้นที่ ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม ประจำปี พ.ศ.2566 วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 ภาพ
41 การประชุมติดตามการเตรียมงานประเพณีแข่งขันเรือยาว และเทศกาลของดีบ้านหมี่ ประจำปี 2566 วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 ภาพ
42 การเดินแบบผ้าไทยการกุศล พิธิเปิดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว และเทศกาลของดีบ้านหมี่ ประจำปี 2566 วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566 ภาพ
43 ทีมงานดูแลงานประกวดสาวงามบ้านหมี่ ประจำปี 2566 ในงานประเพณีแข่งขันเรือยาว และเทศกาลของดีบ้านหมี่ ประจำปี 2566 วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2566 ภาพ
44 ประชุมการเตรียมความพร้อมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับศักยภาพทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและผู้รับบริการ (Open House) ประจำปีการศึกษา 2566 รูปแบบออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 ภาพ
45 งานประเพณีแข่งขันเรือยาว และเทศกาลของดีบ้านหมี่ ประจำปี 2566 วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 ภาพ
46

งานสานพลังการเรียนรู้สู่ภูมิภาค "ภาคกลาง" เพื่อรับฟังการเสวนา เรื่อง "ความทรงจำ กศน.สานพลังสู่ สกร. ในอนาคต" โดยภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยตรงจากการเปลี่ยนผ่าน "กศน." สู่ "สกร." การทำประชาพิจารณ์รูปแบบส่งเสริมเเละสนับสนุนการเรียนรู้ ในมาตร 6 การเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง เเละการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ โดยภายในงานมีการเเสดงเเละการจัดบูธนิทรรศการต่างๆ ภายใต้สโลเเกน สานพลังการเรียนรู้สู่ภูมิภาค "ภาคกลาง"

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 ภาพ
47 การประชุมองค์กรนักศึกษา ประจำปี 2566 วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 ภาพ
48 ศึกษาดูงานของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ตามหลักสูตรนักบริหารการเปลี่ยนแปลง Module 4 ในระหว่างวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2566 ภาพ
49 อบรมโครงการวิทยากรกระบวนการกับการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการเป็นวิทยากร สามารถวางแผนการสอนโดยใช้เทคนิค และวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2566 ภาพ
50 การอบรมพัฒนาทักษะนำเสนอโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ (Pitching Presentation) รูปแบบออนไลน์ วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 ภาพ
51 โครงการพัฒนาศักยภาพสำหรับผู้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสอบสวนของสำนักงาน กศน. วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 ภาพ
52 รับรางวัลยกย่องและเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีบ้านหมี่” สาขาหน่วยงานภาครัฐ วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 ภาพ
53 โครงการส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อสร้างรายได้ของกลุ่มอาชีพในชุมชน กศน.อำเภอบ้านหมี่ ประจำปีงบประมาณ 2566 วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 ภาพ
54 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ Digital Testing (คณะกรรมการทุกตำแหน่ง) ในการทดสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยระบบ Digital Testing ผ่านระบบออนไลน์ วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 ภาพ
55 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา สังกัด สกร. ระดับประเทศ "ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม" วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 ภาพ
56 โครงการอบรมวิทยากรแกนนำครู ค.โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 ภาพ
57 การประชุมชี้แจงตัวแทนศูนย์สอบ และเจ้าหน้าที่ประสาน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 ภาพ
58 โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566 วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 ภาพ
59 ติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา และนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงาน วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 ภาพ
60 การประเมิน ว.PA ข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ตำเเหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  สกร.จังหวัดลพบุรี วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 ภาพ
61 โครงการนุ่งโจงห่มสไบ ไปเรียนรู้ เปิดโลกการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลพบุรี (Open House) วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 ภาพ
62 พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. ประจำปี 2566 ในงานพิธีเฉลิมฉลองงาน "วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2566" วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 ภาพ
63 โครงการประชุมถอดบทเรียน เพื่อพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566 วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 ภาพ
64 โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 ภาพ
65 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) แก่สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 1 วันที่ 18 - 20 กันยายน 2566 ภาพ

Comments powered by CComment