การอบรมและการประชุมของบุคลากร กศน.อำเภอบ้านหมี่

ลำดับ การอบรม วัน เดือน ปี ที่จัด ภาพ
1  การดำเนินงานตรวจสอบการจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย เเละค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  ในระหว่างวันพุธที่ 19 - วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565  ภาพ
2  "แนวทางการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19"  วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565  ภาพ
3  โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรมเทียบระดับ (แนวใหม่) สำหรับสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา  วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565  ภาพ
4  โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์​เทมเพลต  วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565  ภาพ
5  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

ในระหว่างวันจันทร์ที่ 26 - วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565

 ภาพ
6  โครงการอบรมข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับหลักเกณฑ์เเละวิธีการประเมิน ตำเเหน่งเเละวิทยฐานะข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2566  ในระหว่างวันที่ 5 - 6 มกราคม 2566  ภาพ
7  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการควบคุมภายในการวิเคราะห์ความเสี่ยงเเละจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเเละงานที่เกี่ยวข้อง ปีงบประมาณ 2566  17 มกราคม 2566  ภาพ
8  การประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อ (ร่าง) กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา  วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566  ภาพ
9  การประชุมชี้แจงการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N - NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565  วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566  ภาพ
10  การอบรมโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (กรมการปกครอง)  ในระหว่างวันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2566  ภาพ
11  โครงการพัฒนาครู กศน.ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  ในระหว่างวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2566  ภาพ
12  การอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย และการเป็น กปน.  ในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2566  ภาพ
13  การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการวิทย์คิดสร้างสรรค์ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 "การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับ ครู กศน."  วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2566  ภาพ
 14  การตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2566  วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566  ภาพ
 15 การอบรมพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลง สำนักงาน กศน. รุ่นที่ 2 ในการอบรม Module 1 การเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็น กศน. การปรับทัศนคติการเป็นข้าราชการที่ดี และการอุทิศตนในการทำงานเพื่อสังคมบนพื้นฐานของจิตสาธารณะ และ Module 2 การพัฒนาสมรรถนะของผู้นำการเปลี่ยนแปลง  ในระหว่าง วันที่ 21 - 24 มีนาคม 2566  ภาพ
 16  การประชุมสรุปผลการตรวจราชการติดตามประเมินผล ตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 (กรณีปกติรอบที่ 1)  วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566  ภาพ
       
       

Comments powered by CComment