การจัดขบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กศน.อำเภอบ้านหมี่

 

 ปีงบประมาณ 2565 

ไตรมาส 1 - 2

ลำดับ
โครงการ
วันที่
สถานที่
สถานะ
ภาพ
1

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กศน.อำเภอบ้านหมี่

 

 สิงหาคม 64     ณ พื้นที่อำเภอบ้านหมี่/กศน.ตำบล และบ้านปราะชาชนอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ดำเนินการแล้ว

      ภาพ
2 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” 24 ม.ค.65
1. โซนคนในเมือง และโซนชลาลัย 9 ตำบล ณ โคกหนองนา นายทวิช ต.เชียงงา ดำเนินการแล้ว ภาพ
2. โซนเมืองผ้ามัดหมี่ และโซนทุ่งรวงทอง 9 ตำบล ณ โคกหนองนา นางสมพร ต.เชียงงา ดำเนินการแล้ว
3. โซนพฤษาพรรณ 4 ตำบล  ณ โคกหนองนา นายสำรวย ต.ชอนม่วง ดำเนินการแล้ว

 

ไตรมาส 3 - 4

           
           

 

Comments powered by CComment