การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 

กศน.อำเภอบ้านหมี่

ลำดับ โครงการ วันที่ สถานที่ สถานะ            ภาพ
1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะชีวิตในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า20019 รูปแบบออนไลน์ 23ก.ย.64 ณ กศน.ห้องเรียนออนไลน์อำเภอบ้านหมี่/กศน.ตำบล และบ้านนักศึกษา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ดำเนินการแล้ว ภาพ
2 โครงการใส่ใจดูแล ห่วงใยสุขภาพประชาชนในชุมชน (คนในเมือง) 21ม.ค.65 ณ บ้านเลขที่ 116/6 ชุมชนวงเวียนตลาดใหม่พัฒนา ตำบลบ้านหมี่ ดำเนินการแล้ว ภาพ
ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 6 ตำบลเชียงงา ดำเนินการแล้ว
ภาพ
ณ กศน.ตำบลสายห้วยแก้ว หมู่ 5 ตำบลสายห้วยแก้ว ดำเนินการแล้ว ภาพ
ณ กศน.ตำบลโพนทอง หมู่ 2 ตำบลโพนทอง ดำเนินการแล้ว ภาพ
3 โครงการใจใส่ใจเพื่อหญิงตั้งครรภ์ปลอดภัยและลูกสุขภาพดี (ชลาลัย) 21ม.ค.65 ณ บ้านเลขที่ 109 หมู่ 1 ตำบลบางขาม ดำเนินการแล้ว ภาพ
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ใหญ่ หมู่ 4 ตำบลไผ่ใหญ่ ดำเนินการแล้ว ภาพ
ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ตำบลบางพึ่ง ดำเนินการแล้ว ภาพ
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสอน หมู่ 5 ตำบลมหาสอน ดำเนินการแล้ว ภาพ
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกริ่นกฐิน หมู่ 11 ตำบลบ้านชี ดำเนินการแล้ว ภาพ
4 โครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (ทุ่งรวงทอง) 25ม.ค.65 ณ กศน.ตำบลสนามแจง หมู่ 9 ตำบลสนามแจง ดำเนินการแล้ว ภาพ
26ม.ค.65 ณ บ้านสวนธณกร หมู่ 3 ตำบบลหนองทรายขาว ดำเนินการแล้ว ภาพ
27ม.ค.65 ณ วัดโคกสุข หมู่ 2 ตำบลหนองเต่า ดำเนินการแล้ว ภาพ
28ม.ค.65 ณ วัดสระตาแวว หมู่ 2 ตำบลพุคา ดำเนินการแล้ว ภาพ
5 โครงการพัฒนาศักยภาพและสุขภาวะประชาชนในชุมชน (พฤกษาพรรณ) 25ม.ค.65 ณ วัดหนองกระเบียน หมู่ 9 ตำบลหนองกระเบียน ดำเนินการแล้ว
ภาพ
6 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตสุขภาพดี มีความสุข ด้วยหลัก 5 อ. (เมืองผ้ามัดหมี่) 25ม.ค.65 ณ อาคารสงวนสุข หมู่ 2 ตำบลบ้านทราย ดำเนินการแล้ว ภาพ

Comments powered by CComment