สถานศึกษาทีมีระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ ผ่านเกณฑ์การประเมินเป้าหมายขั้นสูง

ด้านการศึกษานอกระบบ N-NET ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2565 ระดับประถมศึกษา

 

N Net

 

Write comment (1 Comment)

กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส

Write comment (0 Comments)

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 2565

Write comment (1 Comment)

กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม

Write comment (0 Comments)

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 2563

Write comment (0 Comments)

ประเมินภายนอก 2565

Write comment (0 Comments)

 

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563

 

ศรร.2563

Write comment (0 Comments)