การอบรมและการประชุมของบุคลากร กศน.อำเภอบ้านหมี่

ลำดับ การอบรม วัน เดือน ปี ที่จัด ภาพ
1  การอบรมให้ความรู้ ศส.ปชต. และเครือข่ายช่วยเหลือสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564  ภาพ
2  กิจกรรมรณรงค์ “3 สัปดาห์ ประชาธิปไตย” เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ในระหว่างวันที่ 15 – 26 พฤศจิกายน 2564  ภาพ
3  โครงการ “เรียนรู้วิถีใหม่ สร้างสังคมไทยด้วยเกษตรพอเพียง”  วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564  ภาพ
4  สังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564  ภาพ
5  โครงการอบรมครู กศน. ด้านเทคนิคการบริหารจัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์แก่สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี  วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 และวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564  ภาพ
6  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดหนังสือราชการ​ ประจำปีงบประมาณ​ 2564  วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564  ภาพ
7  รับชมการบรรยาย หัวข้อ “แนวทางการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19”  วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564  ภาพ
8  อบรมการขยายผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดหนังสือราชการ  วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564  ภาพ
9  โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร การใช้พลังงานทดเเทนเเสงอาทิตย์  ในระหว่างวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2564  ภาพ
10  โครงการ พัฒนาบุคลากร ทางด้านการเขียนโครงการเเละประเมินโครงการ  วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564  ภาพ
11  อบรมการขยายผลโครงการ พัฒนาบุคลากร ทางด้านการเขียนโครงการเเละประเมินโครงการ

วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565
 ภาพ
12  อบรมการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมอง ของผู้สูงอายุ  รูปแบบออนไลน์  ระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2565  ภาพ
13  อบรมการขยายผลโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร การใช้พลังงานทดเเทนเเสงอาทิตย์  วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565  ภาพ
14  การประชุมการพัฒนาสารสนเทศเว็บไซต์ของ กศน.อำเภอบ้านหมี่  วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565  ภาพ
15  การอบรมการใช้หลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลาง  วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565  ภาพ
16  ประชุมเกณฑ์การตัดสินโครงการประกวด​ ของ​สำนักงาน​ กศน.จังหวัดลพบุรี  วันจันทร์ที่​ 7 กุมภาพันธ์​ 2565  ภาพ
17  งาน "พลัง กศน.พลังงานอาสาสมัคร กศน.สู่การจัดการศึกษาตลอดชีวิต"  วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565  ภาพ
18  คัดเลือกผลิตภัณฑ์ กศน.ตำบลดีเด่น  วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565  ภาพ
19  อบรมการให้ความรู้การตรวจ Antigen Test Kit (ATK) และการดูแลตนเองช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19)  วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565  ภาพ
20  รำบวงสรวงถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565  ภาพ
21  โครงการรวมใจรักสามัคคีร่วมพัฒนางาน 5ส กศน.อำเภอบ้านหมี่  วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565  ภาพ
22  รับชมถ่ายทอดสด (ย้อนหลัง) พิธีวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงาน กศน. ประจำปี 2565  วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565  ภาพ
23  โครงการจิตอาสา กศน.ลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  วันพฤหัสบดีและศุกร์ที่ 17 - 18 มีนาคม 2565  ภาพ
24  รับสื่อโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ชุมชนเข้มแข็ง  วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565  ภาพ
25  รับมอบชุดตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit (ATK)  วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565  ภาพ
26  โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565  ภาพ
27  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่1 ปี 2565  วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565  ภาพ
28  การประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมขับเคลื่อนส่งเสริมประชาธิปไตย โดย ศส.ปชต.และเครือข่าย ระดับจังหวัด  วันพุธที่ 20 เมษายน 2565  ภาพ
29  การอบรมปฏิบัติการโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน วิทยากรแกนนำ ครู ข และ ครู ค หลักสูตรการค้าออนไลน์ กลยุทธ์การตลาดเชื่อมโยงจาก Online และ Offline  ในระหว่างวันที่ 21 - 22 เมษายน 2565  ภาพ
30  การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิทย์คิดสร้างสรรค์ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ในระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2565  ภาพ
31  การประชุมของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดลพบุรี (ศจพ.จ.)  วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565  ภาพ
32  โครงการประชุมการรายงานผลการดำเนินงาน กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม และ กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ประจำปีงบประมาณ 2565  วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565  ภาพ
33  การประชุมการขับเคลื่อน ศส.ปชต. ครั้งที่ 1  ในระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2565  ภาพ
34  การปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจําปีของชาติ พ.ศ.2565  วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565  ภาพ
35  การอบรมการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แก่เครือข่ายระดับตำบล (วิทยากรประชาธิปไตยตำบล)  ในระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2565  ภาพ
36  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรมีอาชีพ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี สำหรับนักศึกษา กศน. ของสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ในระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2565  ภาพ
37  ประชุมหารือหรือการปฏิบัติงานและกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565  ภาพ
38  โครงการอบรมครูเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.ลพบุรี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระหว่างวันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2565  ภาพ
39  การประดิษฐ์ "ผีเสื้อแห่งความจงรักภักดี" เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565  ภาพ
40  คณะครู กศน.อำเภอบ้านหมี่ ร่วมออกบูทแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์จักสานจากกลุ่มอาชีพของ กศน.อำเภอบ้านหมี่ ในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวและกิ่งกาชาดของดีบ้านหมี่ ในระหว่างวันที่ 18 - 27 กรกฎาคม 2565  ภาพ
41  โครงการประชุมการดำเนินงานครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนของสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565  ภาพ
42  โครงการหน่วยงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2565 และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธราชฯ สยามมกุฎราชกุมารี ครั้งที่ 4 วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565  ภาพ
43  รับการตรวจเยี่ยม ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในกิจกรรม สูงวัย ใจสมาร์ท : กศน.แรงใจให้วัยเก๋า โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565  ภาพ
44  โครงการประชุมชี้แจงการรายงานผลการดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชนผ่านเว็บไซต์บ้านหนังสือชุมชน และเป็นแหล่งเรียนรู้ระดับตำบล วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565  ภาพ
45  โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) กิจกรรมที่ 4 ศส.ปชต.เสริมสร้างหมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย อำเภอบ้านหมี่ วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565  ภาพ
46  นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 “ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With love for the Nation” ในระหว่างวันที่ 7 - 15 สิงหาคม 2565  ภาพ
47  การประชุมการประชุมพิจารณาผลงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จำนวน 5 โครงการ วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565  ภาพ
48  คณะกรรมการการเลือกตั้งประธานชมรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อำเภอบ้านหมี่ วันพุธที่ 7 กันยายน 2565  ภาพ
49  โครงการประชุมสรุปผลการประกวดกิจกรรมตามนโยบายของสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี และการจัดแสดงผลงานของสถานศึกษาในสังกัด วันพุธที่ 7 กันยายน 2565  ภาพ
50  พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. ประจำปี 2565 ในงานพิธีเฉลิมฉลองงาน "วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2565" วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565  ภาพ
51  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 ปี 2565 วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565  ภาพ
52  โครงการประชุมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ปีงบประมาณ 2565 วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565  ภาพ

 

 

Comments powered by CComment