โครงการจัดการศึกษาพาชุมชนเข้มแข็ง (ชุมชนต้นแบบ)

กศน.อำเภอบ้านหมี่ 

 
ลำดับ ตำบล หมู่ หมู่บ้าน ครู กศน.ตำบล
1 ตำบลเชียงงา หมู่ 6 บ้านโพนทอง ตำบลเชียงงา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นางสาวดวงนภา มุมบ้านเซ่า
2 ตำบลสนามแจง หมู่ 9 บ้านเขาวงกฎ ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นางสาวครองทรัพย์ รอดชาวนา
3 ตำบลบ้านกล้วย หมู่ 5 บ้านกล้วย ตำบลบ้านกล้วย  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นางสาวอุทัยวรรณ สมัครการ
4 ตำบลบ้านทราย หมู่ 2 บ้านทราย ตำบลบ้านทราย  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นางจรินทิพย์ ปัญญารุ่งศักดิ์
5 ตำบลหินปัก หมู่ 10 บ้านสำโรงน้อย ตำบลหินปัก  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นางสาวพิมลภา ซิวประโคน
6 ตำบลหนองเต่า หมู่ 2 บ้านโคกสุข ตำบลหนองเต่า  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นางสาวสิบสองเมษา สามงามเขียว
7 ตำบลพุคา หมู่ 2 บ้านสระตาแวว ตำบลพุคา  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นางสาวสิริลักษณ์ มั่นคง
8 ตำบลหนองทรายขาว หมู่ 3 บ้านสระเตยน้อย ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นางสาวณัฏฐาศิริ ทองลุม
9 ตำบลหนองเมือง หมู่ 2 บ้านหนองเมือง ตำบลหนองเมือง  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นางธัชกร สมัครการ
10 ตำบลหนองกระเบียน หมู่ 1 บ้านหนองกระเบียน ตำบลหนองกระเบียน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นางอารีย์ แดนขุนทด
11 ตำบลไผ่ใหญ่ หมู่ 4 บ้านน้ำจั่น ตำบลไผ่ใหญ่  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นางสาวภรัณยา ทองโต
12 ตำบลสายห้วยแก้ว หมู่ 5 บ้านสายห้วยแก้ว ตำบลสายห้วยแก้ว  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นางสาวอำพาพร ดวงจันทร์
13 ตำบลดอนดึง หมู่ 4 บ้านโป่งแค ตำบลดอนดึง  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นางสาวชนม์ณกานต์ โภคา
14 ตำบลบางพึ่ง หมู่ 8 บ้านคุ้งเจริญ ตำบลบางพึ่ง  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นางสาวกัญณัฐ เธียรถาวร
15 ตำบลบางขาม หมู่ 1 บ้านบางกระเพียง ตำบลบางขาม  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นางสาวขนิษฐา ศรีสมบูรณ์
16 ตำบลบ้านชี หมู่ 11 บ้านเกริ่นกฐิน ตำบลบ้านชี  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นายสุรสิทธิ์ คำนึงผล
17 ตำบลมหาสอน หมู่ 6 บ้านขอม ตำบลมหาสอน  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นางสาวอรวรรณ สุขสอาด
18 ตำบลชอนม่วง หมู่ 6 บ้านดอนเจริญ ตำบลชอนม่วง  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นางสาวณัติธิดา วีระศัย
19 ตำบลโพนทอง หมู่ 2 บ้านหมี่ทุ่ง ตำบลโพนทอง  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นายธัมพิสิฐ ศรีโสภา
20 ตำบลบางกะพี้ หมู่ 7 บ้านวังวัดตะวันออก ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นายวรพล เกตุเผือก
21 ตำบลดงพลับ หมู่ 2 บ้านดงพลับ ตำบลดงพลับ  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นางสาวสุพัตรา สุวรรณธารารัตน์
22 ตำบลบ้านหมี่ - ชุมชนวงเวียนตลาดใหม่พัฒนา ตำบลบ้านหมี่  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นางสาวจันทิพย์มาพร กินจำปา

Comments powered by CComment