คะแนนเฉลี่ย N-NET ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 


ของจังหวัดลพบุรี นั้นอยู่ในลำดับที่ 52 มีคะแนนเฉลี่ยรวม 35.21 ซึ่งผลการประเมิน ไม่ผ่านเป้าหมาย

01

01

02

03

Comments powered by CComment