เห็นชอบแผนงบพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

เห็นชอบแผนงบอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน

เห็นชอบแผนงบอัธยาศัย

เห็นชอบแผนงบการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง  

เห็นชอบแผนงบการจัดกิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

แจ้งจัดกิจกรรมโครงการศูนย์อาชีพชุมชน (พัฒนาอาชีพระยะสั้น) เดือนมิถุนายน

แจ้งจัดกิจกรรมโครงการศูนย์อาชีพชุมชน (พัฒนาอาชีพระยะสั้น) เดือนพฤษภาคม

 

Comments powered by CComment