@ แหล่งเรียนรู้  

แหล่งเรียนรู

ด้าน

ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์

ผู้รับผิดชอบ

ศูนย์วัฒนธรรม

ตำบลโพนทอง

ประเพณี วัฒนธรรม

วิถีชีวิตของคนพวน

ศูนย์วัฒนธรรมตำบล

โพนทอง เลขที่ 6/1 หมู่ที่ 3 ตำบลโพนทอง อำเภอ

บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

กศน.ตำบลโพนทอง

แหล่งเรียนรู้ทุ่งรวงทอง

เศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ การทำไร่นาสวนผสม และการทำปุ๋ยหมักจุลินทรีย์

เลขที่ 114 หมู่ 6 ตำบล โพนทอง อำเภอบ้านหมี่

จังหวัดลพบุรี

กศน.ตำบลโพนทอง

สวนลุงต๋อย

-       ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสระเตย

-       ศูนย์จัดการดิน ปุ๋ยชุมชน ตำบลหนองทรายขาว

-       กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระเตย

-       ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร

กลุ่มนาแปลงใหญ่ ตำบลหนองทรายขาว

 

หมู่ที่ 4 ตำบล

หนองทรายขาว อำเภอ

บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

กศน.ตำบล

หนองทรายขาว

 

 

วัดหนองทรายขาว

 

 

การปฏิบัติธรรม สถาปัตยกรรม

หมู่ที่ 5 วัดหนองทรายขาว

ตำบลหนองทรายขาว

อำเภอบ้านหมี่

จังหวัดลพบุรี

กศน.ตำบล

หนองทรายขาว

บ้านสวนธณกร

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นของอำเภอบ้านหมี่

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นศูนย์เรียนรู้การศึกษาดูงาน

เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองทรายขาว อำเภอ

บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

กศน.ตำบล

หนองทรายขาว

 

วัดคุ้งท่าเลา

 

ประเพณี วัฒนธรรม จิตรกรรมฝาผนัง

หมู่ที่ 6 ตำบลบางพึ่ง

อำเภอบ้านหมี่

จังหวัดลพบุรี

กศน.ตำบลบางพึ่ง

แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

การคัดเลือกแม่พันธุ์แพะ

การเพาะเลี้ยงแพะให้ได้มาตรฐาน วิธีการป้องกันและรักษาโรค

เลขที่ 99 หมู่ 6 ตำบล

บางพึ่ง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

 

กศน.ตำบลบางพึ่ง

แหล่งเรียนรู้บ้านพวน

 

 

การทอผ้ามัดหมี่

บ้านเลขที่ 82 หมู่ที่ 10

ตำบลหินปัก อำเภอ

บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

กศน.ตำบลหินปัก

แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์

บ้านพวน

โบราณวัตถุ และโบราณสถาน

วัดหินปักใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลหินปัก อำเภอ

บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

กศน.ตำบลหินปัก

ฟาร์มจระเข้บ้านหมี่

 

การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ การทำไร่นาสวนผสม และการเพาะเลี้ยงจระเข้

เลขที่ 45 หมู่ 4 ตำบล

หินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

กศน.ตำบลหินปัก

แหล่งเรียนรู้ตำบลไผ่ใหญ่

การเพาะเห็ด

หมู่ที่ 4 วัดน้ำจั้น ตำบล

ไผ่ใหญ่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

กศน.ตำบลไผ่ใหญ่

วัดหนองนางาม

ศาสนา และห้องสมุดส่งเสริมการเรียนรู้

หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอบ้านหมี่

จังหวัดลพบุรี

กศน.ตำบลไผ่ใหญ่

บ้านจิ้งหรีด

การเพาะและขยายพันธุ์จิ้งหรีด

หมู่ที่ 4 วัดน้ำจั้น ตำบล

ไผ่ใหญ่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

กศน.ตำบลไผ่ใหญ่

วัดท้องคุ้ง

 

สถาปัตยกรรม

หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านชี

อำเภอบ้านหมี่

จังหวัดลพบุรี

กศน.ตำบลบ้านชี

วัดเกริ่นกฐิน

 

 

สถาปัตยกรรม

จิตรกรรมฝาผนัง

หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านชี

อำเภอบ้านหมี่

จังหวัดลพบุรี

กศน.ตำบลบ้านชี

สวนผู้พันรัตน์

การเพาะปลูกมะนาว และพรรณไม้แปลก

พรรณกล้วยนานาชนิด

เลขที่ 219 หมู่ 4

บ้านบางอิฐ ตำบลบ้านชี

อำเภอบ้านหมี่

จังหวัดลพบุรี

กศน.ตำบลบ้านชี

 

วัดธรรมิการาม

(วัดค้างคาว)

 

พุทธประวัติศาสนา สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

หมู่ที่ 4 ตำบลบางขาม

อำเภอบ้านหมี่

จังหวัดลพบุรี

กศน.ตำบลบางขาม

ศูนย์การเรียน

รู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบ้านหมี่

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการปลูกพืชผัก ทำสวน และเป็นศูนย์เรียนรู้ศึกษาดูงาน

หมู่ ๓ บ้านบางสงค์ ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

กศน.ตำบลบางขาม

วัดพุน้อย

 

 

การศึกษาศูนย์ปฏิบัติธรรม โบราณคดี และโบราณวัตถุ

เลขที่ 3 หมู่ที่ 1

ตำบลชอนม่วง อำเภอ

บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

กศน.ตำบลชอนม่วง

แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

การปลูกผักอินทรีย์

(ผักใบ) การทำปุ๋ยหมัก

แบบน้ำ และแบบแห้ง

เลขที่ 97 หมู่ 6

ตำบลชอนม่วง

อำเภอบ้านหมี่

จังหวัดลพบุรี

กศน.ตำบลชอนม่วง

วัดหนองคู

 

โรงเรียนสอนพระพุทธศาสนา

(วันอาทิตย์)

หมู่ที่ 1 ตำบล

หนองกระเบียน

อำเภอบ้านหมี่

จังหวัดลพบุรี

กศน.ตำบล

หนองกระเบียน

วัดหนองกระเบียน

การเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง

หมู่ที่ 9 ตำบล

หนองกระเบียน

อำเภอบ้านหมี่

จังหวัดลพบุรี

กศน.ตำบล

หนองกระเบียน

สวนผู้ใหญ่ไสว ระลึกมูล

การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ การเลี้ยงเป็ดไข่ การเลี้ยงปลา และวิธีการปลูกมะขามเทศ

หมู่ 1 ตำบลหนองกระเบียน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

กศน.ตำบล

หนองกระเบียน

ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ไทยพวน

บ้านทราย

ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมไทยพวน

วัดบ้านทราย หมู่ที่ 2

ตำบลบ้านทราย อำเภอ

บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

กศน.ตำบลบ้านทราย

ร้านปลาส้มประกอบจิตร์

การทำปลาส้มฟัก

หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกล้วย

อำเภอบ้านหมี่

จังหวัดลพบุรี

กศน.ตำบลบ้านกล้วย

วัดกัทลีพนาราม

(วัดบ้านกล้วย)

สถาปัตยกรรม

เลขที่ 65 หมู่ที่ 4 ตำบล

บ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

กศน.ตำบลบ้านกล้วย

สวนป้าอุษา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ๑๐๖

เศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ การบริหารจัดการการตลาด และเป็นศูนย์เรียนรู้ศึกษาดูงาน

หมู่ ๑ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่

จังหวัดลพบุรี

กศน.ตำบลบ้านกล้วย

วัดพานิชธรรมิการาม

สถาปัตยกรรม

หมู่ที่ 1 ตลาดหนองเต่า

ตำบลหนองเต่า อำเภอ

บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

กศน.ตำบลหนองเต่า

วัดเชียงงา

โบราณสถาน

หมู่ที่ 9 ตำบลชียงงา อำเภอบ้านหมี่

จังหวัดลพบุรี

กศน.ตำบลชียงงา

แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มแม่บ้าน

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก

เลขที่ 17 หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงงา อำเภอบ้านหมี่

จังหวัดลพบุรี

กศน.ตำบลเชียงงา

 

วัดเขาสนามแจง

โบราณสถาน

หมู่ที่ 9 ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่

จังหวัดลพบุรี

กศน.ตำบลสนามแจง

ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง

การปลูกผักปลอดสารพิษ

การใช้จุลินทรีย์กับจัดแมลงแทนสารเคมี

หมู่ที่ 7 ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่

จังหวัดลพบุรี

กศน.ตำบลสนามแจง

รอยพระพุทธบาท

ศาสนา ความเชื่อ และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ

วัดดอนดึง หมู่ที่ 2 บ้าน

ดอนดึง ตำบลดอนดึง

อำเภอบ้านหมี่

จังหวัดลพบุรี

กศน.ตำบลดอนดึง

แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

 

เกษตรทฤษฎีใหม่เกี่ยวกับไร่นาสวนผสม

 

บ้านเลขที่ 160 หมู่ที่ 7

บ้านหนองไผ่ล้อม ตำบล

ดอนดึง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

กศน.ตำบลดอนดึง

แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

การปลูกผักปลอดสารพิษ การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การปลูกมันสำปะหลัง และการเพาะเลี้ยงแพะ

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ตำบลดอนดึง

อำเภอบ้านหมี่

จังหวัดลพบุรี

กศน.ตำบลดอนดึง

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอ

บ้านหมี่

สถาปัตยกรรมผสมผสานศิลปะขอม ไทย และ

เมียนมา

หมู่ที่ 1 ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่

จังหวัดลพบุรี

กศน.ตำบลมหาสอน

แหล่งเรียนรู้บ้านสวนขวัญ

 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กสิกรรมธรรมชาติ พึ่งพาตนเองตามศาสตร์พระราชา

น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

เลขที่ 58 หมู่ที่ 6

ตำบลมหาสอน

อำเภอบ้านหมี่

จังหวัดลพบุรี

 

กศน.ตำบลมหาสอน

วัดบางกะพี้น้อย

การปฏิบัติธรรม

หมู่ที่ 4 ตำบลบางกะพี้ อำเภอบ้านหมี่

จังหวัดลพบุรี

กศน.ตำบลบางกะพี้

วัดปฐมพาณิช

ประติมากรรม โบราณสถาน การปฏิบัติธรรม

ตำบลบ้านหมี่

อำเภอบ้านหมี่

จังหวัดลพบุรี

กศน.ตำบลบ้านหมี่

ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง

การปลูกผักปลอดสารพิษ

ผักสวนครัวแบบพอเพียง เลี้ยงเป็ดไข่ เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่

หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเมือง อำเภอบ้านหมี่

จังหวัดลพบุรี

กศน.ตำบล

หนองเมือง

โครงการนำร่อง รวมกันสู้

อยู่อย่างพร้อม มูลนิธิชัยพัฒนา

เกษตรทฤษฎีใหม่บนวิถีแห่งความพอเพียง

 

หมู่ที่ 2 ตำบลพุคา

อำเภอบ้านหมี่

จังหวัดลพบุรี

 

กศน.ตำบลพุคา

 

มงคลบ้านสวนพอเพียง

แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่

หมู่ที่ 1 ตำบลดงพลับ อำเภอบ้านหมี่

จังหวัดลพบุรี

กศน.ตำบลดงพลับ

 

แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มแม่บ้าน

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

เลขที่ 83 หมู่ที่ 2 ตำบล ดงพลับ อำเภอบ้านหมี่

จังหวัดลพบุรี

กศน.ตำบลดงพลับ

 

แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

การทำสวนกล้วยหอม และการเพาะพันธุ์กบในบ่อดิน

หมู่ 5 ตำบลสายห้วยแก้ว

อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

กศน.ตำบล

สายห้วยแก้ว

รวมจำนวน

45 แห่ง